SVIJET PROLAZI I POŽUDA NJEGOVA, A TKO ČINI VOLJU BOŽJU OSTAJE DOVIJEKA

Isus govori da svatko od nas treba prihvatiti svoj križ. Međutim, uvjerava nas da je i vjerno nošenje križa samo po sebi i proslava. Kako je to moguće? Naravno, ako čovjek iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu trpi, ako iz ljubavi nosi i podnosi svoj križ, život mu je ispunjen
dubokim smislom, smislom koji ne mogu podariti čisto ljudska stremljenja i ljudska proslava, slavljenje ovoga svijeta. Ne može naš život ispuniti smislom ono što je isključivo ovozemno i prolazno: ni slava, ni bogatstvo, ni ljudska sila. Zato nas apostol opominje: “Svijet prolazi i
požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka”. (1 Iv 2,17) Naprotiv, čovjek koji je duboko u miru sa sobom i sa svojim Bogom, blažen je, ispunjen je, sretan je, proslavlja se od Boga. Samo Nas Bog može stvarno proslaviti i ispuniti svojim dubokim mirom već ovdje na
zemlji. Upravo kako veli Psalam: “Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo On je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.” (Ps 62,2-3).

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam